Privacyverklaring van De Spelerij

 

De Spelerij gebruikt in sommige gevallen persoonsgegevens van de bezoekers van ons park of onze website. Wat wij doen, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, en wat uw rechten zijn, leest u in deze privacyverklaring.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Spelerij B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De Spelerij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

 

De Spelerij B.V.T.0313-413118
Veldweg 5@info@spelerij.nl
6952 GX DierenWwww.spelerij.nl

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze afspraken met onze bezoekers vast te kunnen leggen en uit te kunnen voeren. Als u een reservering bij ons maakt leggen wij gegevens, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens (zoals hieronder aangeduid) vast. Wij bewaren die gegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om daarover contact met u op te kunnen nemen, om u bij een eventueel later contact zo goed mogelijk te kunnen helpen, of om u te kunnen benaderen voor het doen van een aanbieding voor onze diensten.

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens om vragen die u ons stelt, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier, te beantwoorden. Om continuïteit in onze beantwoording te kunnen waarborgen en voor kwaliteitsdoeleinden kunnen wij deze informatie ook enige tijd bewaren.

 

Wij analyseren uw gedrag op onze websites (www.spelerij.nl / www.uitvinderij.nl / www.schrootstrijd.nl) om daarmee de website te verbeteren en/of onze diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (om daarmee onze informatievoorziening aan u en anderen te kunnen verbeteren)

– Bankrekeningnummer (indien u per bank betaalt)

 

Indien u een school, bedrijf, of organisatie bent zijn niet al uw gegevens persoonsgegevens. De regels in deze privacyverklaring gelden alleen voor persoonsgegevens, zoals de gegevens van een contactpersoon. Het spreekt voor zich dat wij ook met overige gegevens van uw organisatie zorgvuldig om zullen gaan.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoewel ons park deels gericht is op kinderen, willen wij geen gegevens verwerken van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen dat echter niet altijd controleren – in het bijzonder niet bij een bezoek aan onze website. Indien u vermoed dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spelerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens met betrekking tot een reservering of overeenkomst bewaren wij in ieder geval tot en met de datum waarop de overeenkomst volledig is uitgevoerd, en gedurende een periode van maximaal 2 jaar daarna.
  • Persoonsgegevens met betrekking tot uw betaling, waaronder uw bankrekeningnummer, indien deze via een bank is gedaan, bewaren we conform de fiscale bewaarplicht gedurende een periode van 7 jaar.
  • Persoonsgegevens die betrekking hebben op verzoeken om informatie die u ons stuurt bewaren we gedurende een periode van maximaal 6 maanden na de afronding van onze communicatie.
  • Persoonsgegevens die we verwerken in verband met uw bezoek aan onze website bewaren we gedurende maximaal 6 maanden.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij plaatsen verschillende soorten cookies op onze website. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen meten. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden.

Daarnaast kan onze website gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. We kunnen daarmee onze website en informatievoorziening optimaliseren op uw behoefte en je gedrag. Met deze cookies kunnen advertentienetwerken uw internetgedrag volgen.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hulp nodig? Dit artikel van de Consumentbond legt goed uit hoe u cookies kunt verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (waaronder in verband met de bestrijding van Covid-19).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@spelerij.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Spelerij B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spelerij.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.